پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
47نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي - 225mg/ml 5ML1393/06/0124000
47نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم ام جي - 225mg/ml 5ML1392/04/1017000
47نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم ام جي - 225mg/ml 5ML1391/04/0513000
47نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم ام جي - 225mg/ml 5ML1389/07/038000