چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
46نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1392/04/1026000
46نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1391/07/0320000
46نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1390/05/1810800