شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1393/07/0126000
5نيروهاي مسلحسوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1392/08/2021000
5نيروهاي مسلحسوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1392/07/0115000
5نيروهاي مسلحسوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1392/04/1014000
5نيروهاي مسلحسوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1391/09/2211000
5نيروهاي مسلحسوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1390/05/188400