چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
454نيروهاي مسلح70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1393/10/0112500
454نيروهاي مسلحالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1392/03/0511000
454نيروهاي مسلحالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1391/09/207500
454نيروهاي مسلحالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1391/05/286200
454نيروهاي مسلحالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1390/05/185400