شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
439نيروهاي مسلح70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1393/11/01260000
439نيروهاي مسلحالگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1391/02/28246500
439نيروهاي مسلحالگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1388/07/16108500