شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
430نيروهاي مسلحالگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1392/04/0512500
430نيروهاي مسلحالگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1391/09/209000
430نيروهاي مسلحالگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1391/05/287500
430نيروهاي مسلحالگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1390/05/186000
430نيروهاي مسلحالگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1388/07/163800