شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
177نيروهاي مسلح70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1393/11/0116000
177نيروهاي مسلح70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1393/10/0115000
177نيروهاي مسلحالگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1392/09/2213000
177نيروهاي مسلحالگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1392/03/059700
177نيروهاي مسلحالگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1391/09/227500
177نيروهاي مسلحالگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1391/05/086000
177نيروهاي مسلحالگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1390/05/184200
177نيروهاي مسلحالگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1388/07/162100