پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
135نيروهاي مسلح70الگزير - بلادونا پي بي - -1393/06/0114000
135نيروهاي مسلحالگزير - بلادونا پي بي - -1392/04/0513000
135نيروهاي مسلحالگزير - بلادونا پي بي - -1391/09/2210000
135نيروهاي مسلحالگزير - بلادونا پي بي - -1391/04/037800
135نيروهاي مسلحالگزير - بلادونا پي بي - -1390/09/286500