شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1264نيروهاي مسلحکرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/08/2040000
1264نيروهاي مسلحکرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/03/0531000
1264نيروهاي مسلحکرم واژينال - تريپل سولفا - -1391/12/2123000
1264نيروهاي مسلحکرم واژينال - تريپل سولفا - -1391/04/0318000
1264نيروهاي مسلحکرم واژينال - تريپل سولفا - -1390/06/0617000
1264نيروهاي مسلحکرم واژينال - تريپل سولفا - -1388/07/1611500