يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
353نيروهاي مسلحکرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1392/10/17120000
353نيروهاي مسلحکرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1392/03/11100000
353نيروهاي مسلحکرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1392/04/05100000
353نيروهاي مسلحکرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1391/12/2180000
353نيروهاي مسلحکرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1391/05/1170000
353نيروهاي مسلحکرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1388/07/1638000