جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6472نيروهاي مسلحکرم موضعي - کالاندولا - 15mg1392/05/0130000
6472نيروهاي مسلحکرم موضعي - کالاندولا - 15mg1391/03/0325000
6472نيروهاي مسلحکرم موضعي - کالاندولا - 15mg1390/04/0716000
6472نيروهاي مسلحکرم موضعي - کالاندولا - 15mg1388/07/166000