چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1128نيروهاي مسلح70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1393/07/01240000
1128نيروهاي مسلح70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1393/07/01240000
1128نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1392/03/05210000
1128نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1391/12/21160000
1128نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1390/05/01130000
1128نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1388/07/1650000