يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1130نيروهاي مسلح70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1393/07/0133000
1130نيروهاي مسلح70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1393/07/0133000
1130نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1392/03/0530000
1130نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1390/04/2818000
1130نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1388/07/168500