سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1130نيروهاي مسلح70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1393/07/0133000
1130نيروهاي مسلح70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1393/07/0133000
1130نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1392/03/0530000
1130نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1390/04/2818000
1130نيروهاي مسلحکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1388/07/168500