دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
795نيروهاي مسلحکرم موضعي - مافنيد - 85mg/g1392/03/0544000
795نيروهاي مسلحکرم موضعي - مافنيد - 85mg/g1391/12/2133000
795نيروهاي مسلحکرم موضعي - مافنيد - 85mg/g1390/06/0824000
795نيروهاي مسلحکرم موضعي - مافنيد - 85mg/g1388/07/1615000