شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
588نيروهاي مسلح70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1392/05/206800
588نيروهاي مسلحپماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1392/04/056000
588نيروهاي مسلحپماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1391/01/275100
588نيروهاي مسلحپماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1390/04/284500