جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
588نيروهاي مسلح70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1392/05/206800
588نيروهاي مسلحپماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1392/04/056000
588نيروهاي مسلحپماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1391/01/275100
588نيروهاي مسلحپماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1390/04/284500