جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
202نيروهاي مسلح70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1393/07/0135000
202نيروهاي مسلحپماد موضعي - کالاندولا - 15mg1392/04/2830000
202نيروهاي مسلحپماد موضعي - کالاندولا - 15mg1392/02/0226000
202نيروهاي مسلحپماد موضعي - کالاندولا - 15mg1391/03/3125000