يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1381نيروهاي مسلحپماد موضعي - آلفا - 30g1392/04/09115000
1381نيروهاي مسلحپماد موضعي - آلفا - 30g1391/03/2039500
1381نيروهاي مسلحپماد موضعي - آلفا - 30g1388/07/1639500