يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1251نيروهاي مسلح70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1393/10/0118700
1251نيروهاي مسلحپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1392/12/0317000
1251نيروهاي مسلحپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1392/03/0513500
1251نيروهاي مسلحپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1391/12/1010000
1251نيروهاي مسلحپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1391/03/078500
1251نيروهاي مسلحپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1390/09/286500
1251نيروهاي مسلحپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1388/07/163250