سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
923نيروهاي مسلحپماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1392/05/1014800
923نيروهاي مسلحپماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1390/03/298000
923نيروهاي مسلحپماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1388/07/164000