جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
923نيروهاي مسلحپماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1392/05/1014800
923نيروهاي مسلحپماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1390/03/298000
923نيروهاي مسلحپماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1388/07/164000