يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/03/0510800
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/02/0710500
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1391/12/218000
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1390/06/085700