شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/03/0510800
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/02/0710500
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1391/12/218000
807نيروهاي مسلحپماد موضعي - منتول سالسيلات - -1390/06/085700