يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
533نيروهاي مسلح70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1393/07/01180000
533نيروهاي مسلح70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1393/06/01120000
533نيروهاي مسلح70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1393/06/01120000
533نيروهاي مسلح70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1393/06/01120000
533نيروهاي مسلحپماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1391/05/11150000
533نيروهاي مسلحپماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1390/04/11145000