جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
192نيروهاي مسلحپماد موضعي - کلسيپوتريول - 50 mcg/g (30g)1392/12/27125000
192نيروهاي مسلحپماد موضعي - کلسيپوتريول - 50 mcg/g (30g)1392/07/20440000
192نيروهاي مسلحپماد موضعي - کلسيپوتريول - 50 mcg/g (30g)1392/01/11232000
192نيروهاي مسلحپماد موضعي - کلسيپوتريول - 50 mcg/g (30g)1390/07/06210000
192نيروهاي مسلحپماد موضعي - کلسيپوتريول - 50 mcg/g (30g)1388/07/16173000