پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
183نيروهاي مسلح70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1393/11/1525000
183نيروهاي مسلحپماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/06/0422000
183نيروهاي مسلحپماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/03/0514700
183نيروهاي مسلحپماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1391/12/2110500
183نيروهاي مسلحپماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1390/06/087700
183نيروهاي مسلحپماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1388/07/164500