سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1345نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1393/07/0148000
1345نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1393/07/0148000
1345نيروهاي مسلحقطره خوراکي - سنکل - 30ml1392/09/0140000
1345نيروهاي مسلحقطره خوراکي - سنکل - 30ml1392/05/0433000
1345نيروهاي مسلحقطره خوراکي - سنکل - 30ml1391/03/2226000
1345نيروهاي مسلحقطره خوراکي - سنکل - 30ml1390/09/2826500