جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1322نيروهاي مسلحقطره خوراکي - هايپيران - 30ml1392/05/0420000
1322نيروهاي مسلحقطره خوراکي - هايپيران - 30ml1391/03/2212000
1322نيروهاي مسلحقطره خوراکي - هايپيران - 30ml1388/09/0812000
1322نيروهاي مسلحقطره خوراکي - هايپيران - 30ml1388/07/166400