پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1320نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1393/10/1528000
1320نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/07/0124000
1320نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/05/0120000
1320نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کارمينت - 30ml1391/03/2215000