جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1290نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1393/05/0118000
1290نيروهاي مسلحقطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1392/05/0514000
1290نيروهاي مسلحقطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1390/04/185500
1290نيروهاي مسلحقطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1388/07/164300