يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
925نيروهاي مسلحقطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1392/04/0120000
925نيروهاي مسلحقطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1391/09/2016000
925نيروهاي مسلحقطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1390/03/1012000
925نيروهاي مسلحقطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1388/07/165000