پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
873نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1393/05/0127500
873نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1392/05/1018000
873نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1388/08/207500
873نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1388/07/166000