چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
871نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1393/05/0120000
871نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1392/06/0115000
871نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1391/11/0110000
871نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1391/04/116000
871نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1389/09/275500
871نيروهاي مسلحقطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1388/07/164000