شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
840نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1393/07/0114000
840نيروهاي مسلحقطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1392/03/059700
840نيروهاي مسلحقطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1391/09/207800
840نيروهاي مسلحقطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1391/04/036500
840نيروهاي مسلحقطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1390/07/114900
840نيروهاي مسلحقطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1388/07/163200