چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
530نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1393/05/0118000
530نيروهاي مسلحقطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1392/04/1514000
530نيروهاي مسلحقطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1391/04/117000
530نيروهاي مسلحقطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1390/08/025800
530نيروهاي مسلحقطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1388/07/163500