جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1132نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1393/04/0133000
1132نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1392/08/1018000
1132نيروهاي مسلحقطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1389/08/1615000
1132نيروهاي مسلحقطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1388/07/164500