جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
406نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1393/06/0113500
406نيروهاي مسلحقطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1392/03/059700
406نيروهاي مسلحقطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1391/09/227800
406نيروهاي مسلحقطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1391/03/076500
406نيروهاي مسلحقطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1390/07/115000