چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
316نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1392/03/0520000
316نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1391/09/2216000
316نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1390/07/1112000