دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
316نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1392/03/0520000
316نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1391/09/2216000
316نيروهاي مسلحقطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1390/07/1112000