پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3نيروهاي مسلح70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1393/07/0116000
3نيروهاي مسلحقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1392/09/1512500
3نيروهاي مسلحقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1392/03/0510500
3نيروهاي مسلحقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1391/09/228500
3نيروهاي مسلحقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1391/04/047000
3نيروهاي مسلحقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1390/07/115300
3نيروهاي مسلحقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1388/07/163600