سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1901نيروهاي مسلح70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1392/05/1040000
1901نيروهاي مسلحقطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1392/03/0534000
1901نيروهاي مسلحقطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/08/1032000
1901نيروهاي مسلحقطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/04/1323000
1901نيروهاي مسلحقطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1388/07/1630000