شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
589نيروهاي مسلحقطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1392/03/057400
589نيروهاي مسلحقطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1391/09/205500
589نيروهاي مسلحقطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1390/07/133900
589نيروهاي مسلحقطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1388/07/162100