دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5964نيروهاي مسلحقطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1392/04/2095000
5964نيروهاي مسلحقطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1391/12/2077000
5964نيروهاي مسلحقطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1391/06/1970000
5964نيروهاي مسلحقطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1390/11/2955000