يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
105نيروهاي مسلحقطره چشمي - اشک مصنوعي - -1392/05/0611000
105نيروهاي مسلحقطره چشمي - اشک مصنوعي - -1390/11/244600
105نيروهاي مسلحقطره چشمي - اشک مصنوعي - -1388/07/163500