پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4927نيروهاي مسلح0اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/08/300
4927نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/02/15640000
4927نيروهاي مسلحاسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1391/03/17335000
4927نيروهاي مسلحاسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1388/07/16295000