پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4795نيروهاي مسلح0اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/08/300
4795نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1392/02/15520000
4795نيروهاي مسلحاسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1389/04/30210000