پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4793نيروهاي مسلح0اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1393/08/300
4793نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1392/02/15370000
4793نيروهاي مسلحاسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1389/07/11265000