شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2279نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1393/10/01120000
2279نيروهاي مسلح0اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1393/08/300
2279نيروهاي مسلحاسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1392/03/05100000
2279نيروهاي مسلحاسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1391/05/2140000
2279نيروهاي مسلحاسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1388/07/1640000