چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2148نيروهاي مسلحاسپري دهاني - ايپراتروپيوم - سالبوتامول - 20 mcg/dose & 100 mcg/dose1392/07/20470000
2148نيروهاي مسلحاسپري دهاني - ايپراتروپيوم - سالبوتامول - 20 mcg/dose & 100 mcg/dose1390/09/29115500